top of page

De wetenschappelijke basis voor The Shift

De inzichten waarop The Shift is gebouwd zijn gebaseerd op een veelomvattend model van enkele tientallen onderling causaal verbonden factoren en uitkomsten, waaronder individuele en teamprestaties, mentale gezondheid, creativiteit, en klantoriëntatie. Dat model is in feite een vereenvoudiging van een combinatie van enkele honderden kleinere modellen die volgen uit even zoveel empirische studies, gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Een van de bekendere modellen is dat van de ‘Theory of Planned Behavior’ van Icek Ajzen (1985). Veel is geput uit het werk van de Noorse onderzoekers Dysvik en Kuvaas, en de Nederlander Wilmar Schaufeli over intrinsieke motivatie, dat van Kenneth Teas (1979 e.v.) over rolambiguïteit, en de studies gebaseerd op Gretchen Spreitzer’s (1995) begrip van ‘empowerment’. Medio mei 2019 betrof het 379 deels overlappende en aansluitende modellen, geselecteerd uit enkele duizenden studies en getest op in totaal 134.738 deelnemers. Dit aantal studies en daarmee ook het aantal modellen waarmee wij onze inzichten aanvullen neemt overigens wekelijks toe. 


De teamscan die aan het programma van The Shift voorafgaat en die het mogelijk maakt het programma aan te passen aan het deelnemende team is op dit grotere model gebaseerd. De scan is voor te stellen als een vijfvoudige peilstok. Het meet niet alles wat relevant is voor teamprestaties en andere uitkomsten, maar wel vijf van de meest relevante in de tijd op elkaar volgende factoren die volgens een meerderheid van de onderzoekers met elkaar in een causaal verband staan. Wij duiden die vijf factoren aan met de termen authenticiteit, helderheid, cohesie, synergie en teamkracht. Tussenliggende factoren worden niet gemeten, maar kunnen wel worden afgeleid uit de uitkomst van de scan. Op die manier is de scan kort en efficiënt, maar tegelijkertijd ook zeer informatief.


De vragen waaruit de scan is opgebouwd zijn alle afkomstig uit veel gebruikte en als betrouwbaar gevalideerde meetinstrumenten waarvan is aangetoond dat zij in redelijke tot grote mate correleren met relevante uitkomsten, waaronder prestaties (objectief of subjectief), burnout, klantoriëntatie, ethisch gedrag (naar medewerkers, de organisatie of klanten) en ‘turnover intentions’. Wij hebben ruim 4.200 meetinstrumenten (vragenlijsten) verzameld met naar schatting 20.000 items (vragen). (Het precieze aantal items is niet te geven omdat veel vragenlijsten items gemeen hebben.) Waar een geteste Nederlandse vertaling bestond is die overgenomen. Voor een aantal items was die niet voorhanden en hebben wij die vertaling zelf gedaan. Die enkele zelf vertaalde items zijn daarom nog niet gevalideerd. Gaandeweg zullen de uitkomsten van de scan worden gebruikt om ook uitspraken te kunnen doen over de betrouwbaarheid van die items die nog niet zijn gevalideerd.  

bottom of page